อานิสงส์ของ “การรักษาศีล” โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

อานิสงส์ของการรักษาศีล
คำว่าศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ?

ศีลอย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร

ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม
คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีล ที่เป็นสภาพปกติศีล ที่เกิดจากการรักษา
มีสภาพปกติ ไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด

นอกจากความปกติก็งดงาม ทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม

เราควรรักษาศีล 5
1. สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป
2. สิ่งของใครใครก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลักปล้นจี้ เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน
3. ลูกหลาน สามี ภรรยา ใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของ ผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปมากไม่มีประมาณ
4. มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหก หลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย
5. สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีดีกลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดี มีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จีงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องทำลายสุขภาพร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน

อานิสงส์ของศีล 5 เมื่อรักษาได้
1. ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
2. ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย
3. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยมา ล่วงล้ำกร้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความสุข
4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล
5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้า ลงหลัง จับโน่นชนนี่ เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้
6. ผู้มีศีล……เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลก ให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย

ผู้ไม่มีศีล …..เป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์ร้อนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

โอวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

แหล่งข้อมูล
trueplookpanya.com